Untitled Document
 Насловна   mak   eng    


 
26.02.2020 

Профил на општината
 Основни податоци
 Историјат на општината
 Инфраструктура
 Население
Јавни набавки
Општина Чашка
 Надлежности на општината
 Градоначалник
 Општински совет
 Посебни тела на Општината
 Општинска администрација
 Службен гласник
 Опис на услуги и потребни документи за добивање на истите
 Постапка за вработување во ЕЛС Чашка
 Информации од јавен карактер
 Статут на Општина Чашка
Формулари
 Барања
Култура
Невладини Организации
 Фондација ФОКУС
 ЗГ Галеби
Локален совет за превенција
Огласи
ЈПКД "Тополка"
Контакт
Барање

 
Реализирани повеќе комунални и еколошки проекти


     И покрај скромните финансиски средства со кои располага општина Чашка, реализирани се повеќе проекти, согласно усвоената програма за уредување на градежното земјиште и заштита на животната средина. Превземени се следниве активности:

    v Чистење на канали, отстранување на диви депонии, дрвна маса, ерозивен матерјал, како и изградба на камено-бетонски зидови и пропусти на локални патишта низ територијата на општина Чашка. За овие активности беа ангажирани лица корисници на социјална помош, а работеа на локалните  патишта кон село Долно Јаболчиште и  село Горно Јаболчиште каде чистеа  канал во должина од 900 метри со просечна длабочина од 25 см и ширина 40 см од една страна на локалниот пат и отстранета е дрвна маса во радиус од 1 м во должина од 2.500 метри од двете страни на локалниот пат.
    
    v На локалниот пат Р-514 во  с.Оморани отстранета е дрвна маса во радиус од 1 м во должина од 1.500 м од двете страни на локалниот пат, а на лoкалниот пат Р-514 –населба Оморани отстранета е дрвна маса во радиус од 1 м во должина од 500 м од двете страни на локалниот пат.

     Од вкупниот број на работни денови за месец октомври, 7 дена лицата од целната група беа работно ангажирани во извршување и на следниве работни  активности: 

    v Изработка на ревизиони шахти за водоснабдителен систем во с.Стари Град и ископ на канал покрај локален пат (улица) во с.Ореше.

     vЛицата исто така учествуваа и во изработка на ревизиони шахти за водоснабдителен систем во с.Стари Град и ископ на канал покрај локален пат (улица) во с.Ореше на која улица беше и изграден камено-бетонски ѕид од страна на Општина Чашка. 

     vВо тек е превземање на активности за санација на коритото на реката Сушица во село Богомила, како и асвалтирање на улица од 80 метри во сео Согле.

26.11.2007
Untitled Document
Точно е:
 
 
 
 
 
 
Пребарување:
Внесете клучни зборови:
  во
 
Актуелно:
 Новости
 Фото галерија

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_servefile.html?option=full&order=1&type=&language=English&platform=WinXPSP2&esdcanbeused=1&esdcanhandle=0&hasjavascript=1&getpase=1
http://www.focus.org.mk
http://www.scoutveles.org.mk
http://www.undp.org.mk/
http://www.zels.org.mk
http://www.uslugi.gov.mk
http://www.exploringmacedonia.com/default.asp?ItemID=D1127355739FB94DBB71E2F4B2502610
http://www.dem.org.mk
http://www.metamorphosis.org.mk/
http://www.dai.com.mk/
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Caska, All rights reserved