Untitled Document
 Насловна   mak   eng    


 
20.07.2019 

Профил на општината
 Основни податоци
 Историјат на општината
 Инфраструктура
 Патна мрежа
 Водовод и канализација
 Електрична енергија и телекомуникации
 Образовни институции
 Месни заедници
 Население
Јавни набавки
Општина Чашка
 Надлежности на општината
 Градоначалник
 Општински совет
 Посебни тела на Општината
 Општинска администрација
 Службен гласник
 Опис на услуги и потребни документи за добивање на истите
 Постапка за вработување во ЕЛС Чашка
 Информации од јавен карактер
 Статут на Општина Чашка
Формулари
 Барања
Култура
Невладини Организации
 Фондација ФОКУС
 ЗГ Галеби
Локален совет за превенција
Огласи
ЈПКД "Тополка"
Контакт
Барање

...НАЈТРАНСПАРЕНТНА ОПШТИНА...
Патна мрежа

     Собраќајната поврзаност на општината е добра. Низ територијата поминува железничката пруга Скопје-Битола. Со градот Велес општината е поврзана со регионалниот пат Р-526, Р-515 и Р-514. Предвидено е општината да се  приклучи  со магистралниот пат К-10 Велес-Прилеп-Битола кој ќе поминува низ територијата на општината, со што територијалната поврзаност со другите делови од нашата Република би била уште подобра.
     Вкупната должина на патната мрежа во општина Чашка изнесува 62 км регионален пат чие одржување е во надлежност на Јавното претпријатие за одржување на патишта Македонија пат - Скопје, Подружница Велес и локална патна мрежа во должина од 126,7 км  од кои 38.9 км асфалтен пат, 16 км тампониран пат и 14,2км земјен пат. За одржување на оваа патна мрежа Советот на општина Чашка донесува годишна програма за зимско одржување на јавните патишта и улици.

     Табеларен преглед на патната мрежа во Општина Чашка.Untitled Document
Точно е:
 
 
 
 
 
 
Пребарување:
Внесете клучни зборови:
  во
 
Актуелно:
 Новости
 Фото галерија

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_servefile.html?option=full&order=1&type=&language=English&platform=WinXPSP2&esdcanbeused=1&esdcanhandle=0&hasjavascript=1&getpase=1
http://www.focus.org.mk
http://www.scoutveles.org.mk
http://www.undp.org.mk/
http://www.zels.org.mk
http://www.uslugi.gov.mk
http://www.exploringmacedonia.com/default.asp?ItemID=D1127355739FB94DBB71E2F4B2502610
http://www.dem.org.mk
http://www.metamorphosis.org.mk/
http://www.dai.com.mk/
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Caska, All rights reserved