Untitled Document
 Насловна   mak   eng    


 
20.07.2019 

Профил на општината
 Основни податоци
 Историјат на општината
 Инфраструктура
 Патна мрежа
 Водовод и канализација
 Електрична енергија и телекомуникации
 Образовни институции
 Месни заедници
 Население
Јавни набавки
Општина Чашка
 Надлежности на општината
 Градоначалник
 Општински совет
 Посебни тела на Општината
 Општинска администрација
 Службен гласник
 Опис на услуги и потребни документи за добивање на истите
 Постапка за вработување во ЕЛС Чашка
 Информации од јавен карактер
 Статут на Општина Чашка
Формулари
 Барања
Култура
Невладини Организации
 Фондација ФОКУС
 ЗГ Галеби
Локален совет за превенција
Огласи
ЈПКД "Тополка"
Контакт
Барање

...НАЈТРАНСПАРЕНТНА ОПШТИНА...
Водовод и канализација

     Граѓаните во општина Чашка се снабдуваат со вода за пиење преку системот за водоснабдување, сопствени бунари и  селски чешми. Преку водоводна мрежа со вода за пиење се обезбедуваат  19 населени места. Водата се обезбедува преку реките Бабуна и Тополка.

     Во населба Чашка постои  Јавно  претпријатие за комунални дејности “Тополка”. Тоа е основано од Советот на општина Чашка за вршење комунални дејности од јавен интерес.Претпријатието се финансира од приходи основани од вршење на услугите кои ги дава на корисниците. Другите водоводи со Одлука на Советот на општината им се дадени на користење и стопанисување на Месните заедници од тие населени места.

     Одведувањето на комуналните отпадни води од домаќинствата и другите потрошувачи од општината се врши преку канализациона мрежа таму каде постои, а останатото директно се испушта во реките Бабуна и Тополка. Канализациона мрежа постои во 6 населени места, а изградена е и пречистителна станица во село Теово.
Отстранувањето на цврстиот комунален отпад и друг вид отпад се врши колективно и индивидуално. Депонијата за цврст отпад за населба Чашка се наоѓа на месноста Глиниште, атар на село Раковец. Останатите рурални средини се соочуваат со низа проблеми со собирањето на отпадот, а во одредени средини нема организирано собирање на одпадот. Таму каде се собира одпадот  надлежни се месните заедници. Наведениве состојби резултираат со создавање на диви депонии кои ја загрозуваат животната средина и здравјето на населението. Водоводот во населбата Чашка бил изграден со местен самопридонес и доброволна работа во 1976 година, а канализацијата во 1986.Untitled Document
Точно е:
 
 
 
 
 
 
Пребарување:
Внесете клучни зборови:
  во
 
Актуелно:
 Новости
 Фото галерија

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_servefile.html?option=full&order=1&type=&language=English&platform=WinXPSP2&esdcanbeused=1&esdcanhandle=0&hasjavascript=1&getpase=1
http://www.focus.org.mk
http://www.scoutveles.org.mk
http://www.undp.org.mk/
http://www.zels.org.mk
http://www.uslugi.gov.mk
http://www.exploringmacedonia.com/default.asp?ItemID=D1127355739FB94DBB71E2F4B2502610
http://www.dem.org.mk
http://www.metamorphosis.org.mk/
http://www.dai.com.mk/
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Caska, All rights reserved